Έκθεση 2021

Ο φιλελληνισμός , η κλασική και η προϊστορική
αρχαιολογία της Ελλάδας στην πολωνική έρευνα