Struktura

Rada Partnerów PIAA

Rada Partnerów PIAA jest powoływana na 4-letnią kadencję przez Rektora UAM. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu wszystkich sygnatariuszy Porozumienia. Radą kieruje dyrektor PIAA. Do zadań rady należy w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrekcji, określanie zasad korzystania z infrastruktury PIAA oraz ustalanie wysokości składek rocznych Partnerów Porozumienia.
Aktualny skład Rady jest następujący:

Władze Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach:

Rada Naukowa PIAA

Rada Naukowa jest powoływana na 4-letnia kadencję przez Rektora UAM. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu wszystkich sygnatariuszy Porozumienia oraz co najwyżej taka sama liczba osób – wybitnych naukowców – wybrana przez Radę Partnerów. Do zadań rady należy w szczególności dbałość o naukowy poziom projektów realizowanych w PIAA oraz koordynowanie działalności wydawniczej instytutu.

Aktualny skład Rady jest następujący:

Na przewodniczącego rada wybrała w dniu 17.01.2020 roku prof. Kazimierza Lewartowskiego