Wsparcie projektów

Zasady procedowania podań badawczych przez Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA)

1. Osoby i instytucje składające podanie przez PIAA muszą być członkami PIAA. Wszelkie zamiary prowadzenia projektów przez PIAA powinny być na wstępie przedyskutowane z Dyrekcją Instytutu. Podkreślamy ponadto, że procedury związane z podaniami archeologicznymi mają w Państwie Greckim skomplikowany, wieloetapowy przebieg, więc są zawsze czasochłonne.

2. PIAA prowadzi w całości kontakty/korespondencję z instytucjami Państwa Greckiego, zwłaszcza z Ministerstwem Kultury i Sportu, przygotowuje podania od strony formalnej. Merytoryczne przygotowanie podania jest obowiązkiem Kierownika projektu. PIAA nie tłumaczy też dokumentów merytorycznych na język grecki. Tłumaczenie takich dokumentów wymaga szczególnych kompetencji, które mogą być poza zasięgiem PIAA. PIAA może ułatwiać Kierownikowi projektu kontakty z tłumaczami o odpowiednich kompetencjach.

3. Współdziałanie PIAA z Kierownikiem projektu oparte jest na następujących zasadach:

3.1, Osoba/instytucja składająca podanie ma obowiązek pełnego przygotowania wniosku pod względem merytorycznym, także w greckiej wersji językowej; PIAA nie odpowiada za merytoryczną treść podania, ani też nie ma kompetencji w greckim specjalistycznym nazewnictwie dotyczącym wszelkich zagadnień archeologii tego kraju,

3.2, PIAA zastrzega sobie prawo sprawdzenia podania pod względem językowym,

3.3, PIAA przekazuje informacje o formalnym kształcie podania/dokumentacji (z jakich części powinna się składać), udostępnia wzory urzędowych kwestionariuszy (jeśli takie są w użyciu w danym przypadku), informuje o ostatecznych terminach oraz przygotowuje pisma przewodnie,

3.4, PIAA prowadzi oficjalną korespondencję z urzędami/instytucjami greckimi,

3.5, PIAA może służyć pomocą w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami/osobami (muzea, eforaty) w Grecji,

3.6, PIAA może przygotowywać wzory najczęściej używanych pism.

4. Najczęściej pojawiające się kategorie działań naukowych, które wymagają pośrednictwa/pomocy PIAA są następujące:

4.1, projekt badań wykopaliskowych PIAA – projekt samodzielny lub we współpracy ze stroną grecką (synergasia)

4.2, projekt badań terenowych nieinwazyjnych PIAA – projekt samodzielny lub we współpracy ze stroną grecką (synergasia)

4.3, studia nad opublikowanym materiałem z magazynów muzealnych/eforatu

4.4, studia nad nieopublikowanym materiałem z magazynów muzealnych/eforatu z prawami do publikacji

4.5, podanie o przeprowadzenie analiz specjalistycznych, zarówno metodami nieniszczącymi jak i niszczącymi materiałów z magazynów muzealnych/eforatu

4.6, podanie o wykorzystanie fotografii zabytków ze zbiorów muzealnych/eforatu w druku, w Internecie oraz w publikacjach elektronicznych

5. W przypadku podań związanych z badaniami terenowymi (por. punkty 4.1 i 4.2) określa się corocznie na ostatni dzień września końcową datę przyjmowania wniosków. Wynika to z faktu, że podania w pierwszej kolejności będą sprawdzone pod względem formalnym, a zgoda na ich procedowanie przez PIAA musi być zaakceptowana przez Radę Partnerów i Radę Naukową PIAA. Dopiero po wypełnieniu tych warunków podanie może zostać wysłane do odpowiednich instytucji Państwa Greckiego (termin ostateczny określony przez Ministerstwo Kultury i Sportu RG: koniec listopada).

6. W przypadku innych podań (por. pozycje od 4.3 do 4.6) zlecenia będą realizowane sukcesywnie w trakcie całego roku. Długość trwania ich rozpatrzenia będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń i liczby równolegle załatwianych spraw. Zainteresowane osoby będą informowane o orientacyjnej długości trwania procedur dla każdego realizowanego zadania.

7. W przypadku podań 4.3 – 4.6 podkreślamy, że greckie instytucje związane z ochroną dziedzictwa archeologicznego wymagają bardzo dokładnych list zabytków/próbek, które mają być studiowane/analizowane. Dlatego zalecane jest zebranie, w oparciu o literaturę lub informacje od kierownika wykopalisk/dyrektora instytucji, numerów katalogowych zabytków/próbek, najlepiej wizyta w tej instytucji, by zebrać konieczne informacje merytoryczne, które staną się główną częścią podania. Wszystkie podania wymagają przedłożenia zgody kierownika wykopalisk, ew. dyrektora szkoły zagranicznej lub instytucji greckiej, pod egidą której prowadzone były badania terenowe.