Wsparcie projektów

Regulamin procedowania podań badawczych przez Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA)

1. Osoby składające podanie przez PIAA muszą być członkami PIAA.

2. PIAA prowadzi w całości kontakty/korespondencję z instytucjami Republiki Greckiej, zwłaszcza z Ministerstwem Kultury, przygotowuje podania od strony formalnej. Merytoryczne przygotowanie podania jest obowiązkiem Kierownika projektu. PIAA nie tłumaczy też dokumentów merytorycznych na język grecki. Tłumaczenie takich dokumentów wymaga szczególnych kompetencji. PIAA może ułatwiać Kierownikowi projektu kontakty z tłumaczami o odpowiednich kompetencjach. Przy wszystkich dokumentach merytorycznych tłumaczonych na język grecki uprasza się o podanie nazwiska tłumacza. Musi to być tłumacz - archeolog, który zna specjalistyczne słownictwo archeologiczne. Podkreślamy ponadto, że procedury związane z podaniami archeologicznymi mają w Państwie Greckim skomplikowany, wieloetapowy przebieg, więc są zawsze czasochłonne.

3. Najczęściej pojawiające się kategorie działań naukowych, które wymagają pośrednictwa/pomocy PIAA są następujące:

3.1, projekt badań wykopaliskowych PIAA - projekt samodzielny lub we współpracy ze stroną grecką (synergasia)

3.2, projekt badań terenowych nieinwazyjnych PIAA - projekt samodzielny lub we współpracy ze stroną grecką (synergasia)

3.3, studia nad opublikowanym materiałem z magazynów muzealnych/eforatu

3.4, studia nad nieopublikowanym materiałem z magazynów muzealnych/eforatu z prawami do publikacji

3.5, podanie o przeprowadzenie analiz specjalistycznych, zarówno metodami nieniszczącymi, jak i niszczącymi materiałów z magazynów muzealnych/eforatu

3.6, podanie o wykorzystanie fotografii zabytków ze zbiorów muzealnych/eforatu w druku, w Internecie oraz w publikacjach elektronicznych

4. W przypadku podań związanych z badaniami terenowymi (por. punkty 3.1 i 3.2) określa się corocznie na ostatni dzień września końcową datę przyjmowania wniosków. Wynika to z faktu, że podania w pierwszej kolejności będą sprawdzone pod względem formalnym, a zgoda na ich procedowanie przez PIAA musi być wydana przez Radę Naukową PIAA. Dopiero po wypełnieniu tych warunków podanie może zostać wysłane do odpowiednich instytucji Republiki Greckiej (termin ostateczny określony przez Ministerstwo Kultury: koniec listopada).

5. W przypadku innych podań (por. pozycje od 3.3 do 3.6) zlecenia będą realizowane sukcesywnie w trakcie całego roku. Długość trwania ich realizacji będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń i liczby równolegle załatwianych spraw. Zainteresowane osoby będą informowane o orientacyjnej długości trwania procedur dla każdego realizowanego zadania.

6. W przypadku podań 3.3 – 3.6 podkreślamy, że greckie instytucje związane z ochroną dziedzictwa archeologicznego wymagają bardzo dokładnych list zabytków/próbek, które mają być studiowane/analizowane. Dlatego zalecane jest zebranie, w oparciu o literaturę lub informacje od kierownika wykopalisk/dyrektora instytucji, numerów katalogowych zabytków/próbek (najlepiej wizyta w tej instytucji), by zebrać konieczne informacje merytoryczne, które staną się główną częścią podania. Wszystkie podania wymagają przedłożenia zgody kierownika wykopalisk, ew. dyrektora szkoły zagranicznej lub instytucji greckiej, pod egidą której prowadzone były badania terenowe.

7. Współdziałanie PIAA z Kierownikiem projektu oparte jest na następujących zasadach:

7.1, Osoba/instytucja składająca podanie ma obowiązek pełnego przygotowania wniosku pod względem merytorycznym, także w greckiej wersji językowej; PIAA nie odpowiada za merytoryczną treść podania, ani też nie ma kompetencji w greckim specjalistycznym nazewnictwie dotyczącym wszelkich zagadnień archeologii tego kraju,

7.2, PIAA zastrzega sobie prawo sprawdzenia podania pod względem językowym,

7.3, PIAA przekazuje informacje o formalnym kształcie podania/dokumentacji (z jakich części powinno się składać), udostępnia wzory urzędowych kwestionariuszy (jeśli takie są w użyciu w danym przypadku), informuje o ostatecznych terminach oraz przygotowuje pisma przewodnie,

7.4, PIAA prowadzi oficjalną korespondencję z urzędami/instytucjami greckimi,

7.5, PIAA może służyć pomocą w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami/osobami (muzea, eforaty) w Grecji,

7.6, PIAA może przygotowywać wzory najczęściej używanych pism.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Partnerów PIAA.Załącznik 1.

Taryfikator (PLN) korzystania przez Członków Polskiego Instytutu Archeologicznego z pomocy przy obsłudze projektów badań terenowych (punkty 3.1 i 3.2) realizowanych w oparciu o grant wyłącznie im dedykowany.
Budżet projektu (mln PLN)Dla Członka Zbiorowego PIAA (PLN) za jeden rok
Ponad 2 mln5000 (1125 euro)
Ponad 1,5 do 2 mln4000 (900 euro)
Ponad 1 do 1,5 mln3000 (675 euro)
Ponad 0,5 do 1 mln2000 (450 euro)
Do 0,5 mln1000 (225 euro)

W sytuacji, gdy realizacja projektu w danym roku nie jest finansowana w oparciu o grant dedykowany dla danego projektu, roczna opłata jest ustalana przez Dyrektora PAIA w porozumieniu z Kierownikiem projektu.

Koszty prowadzenia projektu realizowanego przez instytucję spoza Porozumienia z 2018 roku bedą ustalane indywidualnie przez Dyrektora, przy czym muszą być one co najmniej dwukrotnie wyższe niż dla członków Porozumienia z 2018 r.Załącznik 2

Taryfikator (PLN) korzystania przez Członków Polskiego Instytutu Archeologicznego z pomocy przy obsłudze projektów badań nie-terenowych (punkty 3.3 - 3.6)

Za każdą zgodę:
dla członka z instytucji z Porozumienia z 2018 r.: 250 PLN
dla członka z instytucji spoza Porozumienia z 2018 r.: 500 PLN